喜怒哀樂
Four Moods (1970)
Peter Yang Kwan
Ko Hsiang-Ting

Li Li-Hua (1)

Ou Wei
Chang Mei-Yao
 Ou Wei

Chang Mei-Yao
Ou Wei

 


Yueh Yang (1)

Chang Mei-Yao

Hu Chin

Chen Hui-Lou
 


Chiang Ching

Peter Yang Kwan

Hsieh Han

Ko Hsiang-Ting
 


Yueh Yang (1)