[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
全方位視聽文化中心
全方位视听文化中心
Comprehensive Audiovisual Cultural Center
拼音: quán fāng wèi shì tīng wén huà zhōng xīn
Chuen Fong-Wai,  Chuan Fang-Wei
 
影視作品 / Filmography (1993-1999)
 
  配音 / Dubbing
    藝壇風雨錄 / Yi Tan Feng Yu Lu (1993)    
    畫中魅影 / The Picture Story (1994)    
    愛情診療室 / Love Clinic (1994)    
    天涯追情 / True Love (1999)    
    鬼話成真 / The True Ghost (1999)    
  音樂 / Music
    靈山奇譚 / Lingshan Qitan (1995)