[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
林強
林强
Lin Qiang (4)
拼音: lín qiáng
Lam Keung 
影視作品 / Filmography (1980-1991)
 
  演員 / Actor (1980-1991)
    保密局的鎗聲 / Gunshot in the CIB (1980)    
    黃英姑 / Huang Ying-Ku (1980)    
    第三女神 / The Third Goddess (1982)    
    不該發生的故事 / The Story Shouldn't Had Happend (1983)    
    當代風格 / Modern Morality (1984)    
    男兒要遠行 / Men Should Go on a Long Journey (1987)    
    以血還血 / Blood and Warriors (1991)