[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
張薰南
张薰南
Chang Hsun-Nan
拼音: zhāng xūn nán
 
影視作品 / Filmography (1967-1970)
 
  製片 / Production Manager
    駛牛車 / Drive Ox Cart (1967)    
    青春悲喜曲 / Qingchun Bei Xi Qu (1967)    
    往日的舊夢 / Dreams of the Past (1968)    
    畫虎畫蘭 / Draw Tiger, Draw Orchid (1968)    
    輸人不輸陣 / Shu Ren Bu Shu Zhen (1968)    
    阿西做大舅 / Arrogant Uncle Ah Hsi (1969)    
    後窗 / Rear Window (1969)    
    鑰匙 / The Key (1969)    
    / Rice (1970)