[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
張君勉
张君勉
Zhang Jun-Mian
拼音: zhāng jūn miǎn
 
影視作品 / Filmography (1943-1948)
 
  場記 / Script Supervisor
    何日君再來 / When You Will Come Back to Me (1943)    
    萬紫千紅 / Colorful (1943)    
    笑聲淚痕 / Xiao Sheng Lei Hen (1944)    
  編劇 / Writer
    天從人願 / Tian Cong Ren Yuan (1944)    
    從軍夢 / Dreaming to Join the Army (1948)