[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
熊邦雄
Xiong Bang-Xiong
拼音: xióng bāng xióng
Hung Bong-Hung
 
影視作品 / Filmography (2013)
 
  導演 / Director
    牛皮皮和他的同學們 / Pipi Niu and His Classmates (2013)    
    蝸婚男女 / Cochlear Married Men and Women (2013)    
  編劇 / Writer
    牛皮皮和他的同學們 / Pipi Niu and His Classmates (2013)    
    蝸婚男女 / Cochlear Married Men and Women (2013)