[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
龍秋雲
龙秋云
Long Qiu-Yun
拼音: lóng qiū yún
Lung Chau-Wan
 
影視作品 / Filmography (2009-2013)
 
  出品人 / Presenter
    花木蘭 / Mulan (2009)    
    趙氏孤兒 / Sacrifice (2010)    
    倩女幽魂 / A Chinese Ghost Story (2011)    
    假裝情侶 / The Pretending Lovers (2011)    
    全民目擊 / Silent Witness (2013)