[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
成曉星
成晓星
Shing Hiu-Sing
拼音: chéng xiǎo xīng
Cheng Xiao-Xing

 
影視作品 / Filmography (1993-2006)
 
  副導演 / Assistant Director
    天橋不見了 / The Skywalk Is Gone (2002)    
  執行導演 / Executive Director
    愛情的牙齒 / Teeth of Love (2006)    
  剪接 / Editor
    愛情的牙齒 / Teeth of Love (2006)    
  演員 / Actor (1993-2006)
    少女情懷總是詩 / 7 Days in Paris (1993)