[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
王國光
王国光
Wang Kuo-Kuang
拼音: wáng guó guāng
Wong Kwok-Kwong
 
影視作品 / Filmography (2007-2016)
 
  編劇 / Writer
    六號出口 / Exit No. 6 (2007)    
    翻滚吧!阿信 / Jump Ashin! (2011)    
    下一個奇迹 / The Next Miracle (2011)    
    藏地白皮書 / Follow You (2016)    
    奉子不成婚 / The Thin Blue Lines (2016)