[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
林翠翠  ♀
Lin Tsui-Tsui
拼音: lín cuì cuì
Lam Chui-Chui
 
影視作品 / Filmography (1974-1976)
 
  演員 / Actor (1974-1976)
    問題少女 / Girl of the Problem (1974)    
    少女俘虜營 / The Camp of Girls P.O.W.s (1975)    
    日月童子 / Iron Fan and Magic Sword (1976)