[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
俞昌宏  ♂
Yu Cheung-Wang
拼音: chāng hóng
Yu Chang-Hung,  Yu Cheung-Hoi 
影視作品 / Filmography (1992-1998)
 
  演員 / Actor (1992-1998)
    潘金蓮之花弄月 / Pan Jinlian: Flower Play with Moon (1992)    
    隔世吸引力 / Ghost Lover (1998)    
    有色的女人 / Sexy Colour Women (1998)    
    雨夜足音 / Rainy Night Foot Step (1998)    
    牛郎與妓女 / Cowboy and a Girl Whorehouse (1998)