[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
葛師承
葛师承
Ge Shi-Cheng
拼音: shī chéng
Got Bye-Sing,  Kot Si-Sing
 
影視作品 / Filmography (1947-1979)
 
  美術指導 / Art Director
    阿Q正傳 / The True Story of Ah Q (1958)    
    金沙江畔 / Along the Jinsha River (1966)    
    曙光 / Dawn (1979)    
  美術 / Art
    不夜城 / City Without Night (1957)    
  置景 / Set Decorator
    還鄉日記 / Diary of the Homecoming (1947)