[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
李洪辛
Lee Hung-San
拼音: hóng xīn
Li Hong-Xin,  Li Hongxin,  李洪年
 
影視作品 / Filmography (1949-1981)
 
  故事 / Story
    大涼山恩仇記 / The Sins of Our Father (1949)    
  編劇 / Writer
    大涼山恩仇記 / The Sins of Our Father (1949)    
    兩家春 / Spring Comes to Both Families (1951)    
    燎原 / Start a Prairie Fire (1962)    
    血碑 / Blood Monument (1964)    
    南昌起義 / Uprising of Nam Cheong City (1981)