大盜
The Fast Fists (1972)

Brentwood

Jimmy Wang Yu

Kuo Hsiao-Chuang

Paul Chang Chung

Tien Yeh
 


Tsui Fu-Sheng

Wei Su

Han Su

Hsieh Han
 


Shan Mao

Cheng Fu-Hung

Min Min

Chu Bo-Lin
 


Tsui Li

Ou Li-Bao


 Wang Yung-Sheng

Hou Po-Wei

 


Yeh Fei-Yang


Ma Chin-Ku

 


Chang I-Fei


Chow Chi-Kei

Hung Ji-Yue
 

Hung Ji-Yue
 


Tsang Ming-CheongUnknown Taiwanese Actor (10)