新木蘭從軍
Mulan Joins the Army (1953)Huang He (1)

Wang Yuan-Long (1)

Yiu Kwang-Chao