[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
李靜康  ♀
李静康
Li Jing-Kang
拼音: jìng kāng
Lee Ching-Hong

 
影視作品 / Filmography (1947-1957)
 
  演員 / Actor (1947-1957)
    浮生六記 / Fu Sheng Liu Ji (1947)    
    年年如意 / Year After Year (1949)    
    太太問題 / Tai Tai Wen Ti (1950)    
    人獸之間 / Between Human Beings and Animals (1950)    
    青燈怨 / Qing Deng Yuan (1950)    
    不夜城 / City Without Night (1957) ... 錢秀珠 / Qian Xiu-Zhu
    牧童投軍 / Cowboy Joining the Army (1957) ... 周家傭人 / Zhou family servant