[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
滕汝駿
滕汝骏
Teng Ru-Jun
拼音: téng jùn
Tang Yue-Chun,  Teng Ru-Jan

 
影視作品 / Filmography (1987-2000)
 
  演員 / Actor (1987-2000)
    紅高粱 / Red Sorghum (1987) ... 我羅漢爺爺 / Luo Han (Law Hon)
    那山那人那狗 / Postmen in the Mountains (1999) ... 父亲 / Retired postman
    藍色愛情 / A Love of Blueness (2000) ... / Lin's father