[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
鄧清華
邓清华
Deng Qing-Hua
拼音: dèng qīng huá
Tang Cheng-Wa
 
影視作品 / Filmography (1980-1989)
 
  錄音 / Sound Recordist
    與魔鬼打交道的人 / Dealing with the Devil (1980)    
    險惡江湖逍遙劍 / In Pursuit of Revenge (1989)