[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
劉心剛
刘心刚
Liu Xin-Gang
拼音: liú xīn gāng
Lau Sam-Kong
 
影視作品 / Filmography (1998-2003)
 
  美術指導 / Art Director
    共和國之旗 / Flag of the Republic (1999)    
    一聲嘆息 / A Sigh (2000)    
    大腕 / Big Shot's Funeral (2001)    
    天上草原 / Heavenly Grassland (2002)    
    手機 / Cell Phone (2003)    
  美術 / Art
    一代天驕成吉思汗 / Genghis Khan (1998)