劍王子
Son of Swordsman (1969)Chang Ching-Ching

Chiang Nan (2)

Yi Yuan

Ko Yu-Min
 


Wei Su

Tai Liang

Han Su

Lu Bi-Yun
 


Chiang Hsia

Shao Lo-Hui

Li Min-Lang

 


Chen Shen-Lin


Peter Yang Kwan

Ko Yu-Min
 


Li Min-Lang

Chiang Hsia


Wang Yung