歡顏
Your Smiling Face (1979)Sherman Chow Shiu-Dung


Chang Kuo-Chu

Lung Suen
 


Chou Ming-Hui

Chou Ming-Hui

Lu Bi-Yun

Han Su
 


Wan Lei

Wan Lei


Cliff Ching Ching