d (1968)
Buddha with a Thousand Arms
fR
p(1)

p(1)

dg(1)
 dg(1)

p(1)
t(2)
d

B
 p(1)

fR