皇帝出京
Emperor Takes a Holiday (1965)
Fu Chi (1)

Fu Chi (1)

Fu Chi (1)
 


Wong Pao-Cheng

Wong Pao-Cheng

Jiang Ming (1)

Jiang Ming (1)
 


Soo Chin

Shi Lei (1)

Shi Lei (1)

Kau Ping
 


Gam Sha

Gam Sha

Li Tse-Yu

Li Tse-Yu
 


Sun Tse-Chun

Lee Bing-Wang

Lee Bing-Wang

Liang Heng
 


Cao Yan (1)

Cao Yan (1)

Huang Fang (1)

Yang Sheng (1)
 


Kong Lung (7)

Chui Lik

Chui Lik

Ting Chuen
 

 Chu Yau-Ko