關山行
Over the Rolling Hills (1956)
Grace Chang

Chang Hsiao-Yen (1)

Chin Sheng-En
 


Grace Chang
Wong Ho (1) 
(f.l.t.r.) Chung Ching, Huang Man; Chou Man-Hua; Helen Li Mei; Mu Hong; Grace Chang & Han Chang-Xia

Chen Man-Fu

Grace Chang

Huang Chung-Hsin

Wong Ho (1)
 


Chung Ching (1)

Wu Chia-Hsiang

Leung Yui (1)

Helen Li Mei
 


Hoh Ban

Wang Yuan-Long (1)

Hung Bo (1)

Wei Ping-Ao
 


Li Ying (8)

Lui Ming (1)
Chung Ching & Grace Chang
Grace Chang
Chung Ching (1)
Chung Ching & Grace Chang
Chung Ching (1)
Grace Chang
 


Lui Ming & Grace Chang
Grace Chang
Lui Ming (1)
Chung Ching & Leung Yui & Huang Man
Chung Ching (1)
Leung Yui (1)
Chung Ching & Leung Yui
Chung Ching (1)
 
Leung Yui & Chung Ching
Helen Li Mei & Huang Chung-Hsin
Helen Li Mei
Huang Chung-Hsin

Grace Chang

Mu Hong (1)
Grace Chang & Wong Ho (1)
Grace Chang
Wong Ho (1)
 

Wang Yuan-Long & Chou Man-Hua
Wang Yuan-Long (1)
Chou Man-Hua