臥薪嘗膽
Xi Shi (1956)


 


Cheung Ying (1)
Li Li-Hua (1)


Chung Ching (1)
Li Li-Hua (1)

 


Li Li-Hua (1)

Cheung Ying (1)

Chung Ching (1)

Lo Wei (1)