黑三角
Three Black Triangles (1977)






Ling Yuan
 


Cheng Xue-Qin

Zhang Yan (2)

Li Jian (3)

Wang Hui-Min
 


Li Lin (1)

Lao Li (2)

Lin Zheng (2)

Bi Jian-Chang
 


Zhang Ping (3)

Liu Jia

Qin Wen

Zhao Wan-De