四渡赤水
Crossing Chishui He for Four Times (1983)Su Lin

Liu Huai-Zheng

Tang Guo-Qiang

Gu Yue (1)