6號賽車
6 New Polo (2014)Mike Sui Kai

Wang Zhen-Hua

Duan Bowen