怒放之青春再見
Forever Young (2014)
Wen Xin
Qin Hao
 
Pan Yueming
Lu Gengxu
Du Haitao
Swan Wen Xi
Qin Hao
 
Pan Yueming
Lu Gengxu
Du Haitao

Pan Yue-Ming

Du Hai-Tao
 


Zhang Xiao-Chen

Wang Si-Si

Eric Qin Hao

Swan Wen Xin
 
Wen Xin, Lu Yulai

Zhang Xiao-Chen

Zhang Xiao-Chen

Pan Yue-Ming

Swan Wen Xin
 


Wang Si-Si

Wang Si-Si
Swan Wen Xin

Lu Yu-Lai
Swan Wen Xin

Du Hai-Tao