故鄉劫
Hometown Plunders (1966)Chiang Hsiu-Yun

Ou Wei

Ko Hsiang-Ting
Ou Wei

Ou Wei
 Melvin Chang Yun-Wen