狼對狼
Ferocious to Ferocious (1973)Cliff Ching Ching

Chiang Yang

Chao Chiang

Kurata Yasuaki
 


Wu Kuo-Liang

Lin Chong

Chang Wei (1)

Yang Hsiung
 


Keung Hon

Yang Kuei-Yu

Hu Chiu-Ping

Hsieh Hsing (1)
 


Wang Kuo-Fei

Chou Tai-Sheng


Ying Kei (1)
 

 Unknown Taiwanese Actor (14)

Fan Feng-Shan