Chung Yeung Din Ying Si Yip Goo Ban Si Yip Yau Haan Gung Shut
中央電影事業股份事業有限公司

 
Filmography
 
Production Company
  喋血邊緣 (1991)